enquiries@tywigateway.org.uk Parc a Gerddi yr Esgob, Abergwili, Sir Caerfyrddin SA31 2JG

Bishop’s Park Show

Have you got remarkable runner beans? Do you make scrumptious scones? Are your photos fantastic? If so, bring them along to our Horticultural Show on the 4th of September at the Bishop’s Park, Abergwili.

Download the full Show Schedule here (pdf)

Download the Entry Form (pdf)

SIOE ARDDWRIAETHOL PARC YR ESGOB
BISHOP’S PARK HORTICULTURAL SHOW

I’w gynnal ym Mharc Yr Esgob, Abergwili, ar ddydd Sadwrn 4ydd o
Fedi 2021 Beirniadu i ddechrau am 12.30pm—Sioe i agor am 2.00yp

To be held at the Bishop’s Park, Abergwili on Saturday 4th of
September 2021. Judging to commence at 12.30pm—Show to open at 2.00pm

Beirniaid/Judges:
Adran Garddwriaeth/Horticultural Section: Mr Blue Barns-Thomas,
GFGC/NBGW TBC
Adran Cartref/Domestic Section: Mrs Non Knott, Bancycapel.
Gwaith Llaw/Handicraft Section: Rachel Vater, Oriel Myrddin
Adran Blant/Junior Section: Miss Helen Lewis, Felinwen.
Beirniaid/Judges:
Adran Garddwriaeth/Horticultural Section: Mr Blue Barns-Thomas,
GFGC/NBGW
Adran Cartref/Domestic Section: Mrs Non Knott, Bancycapel.
Gwaith Llaw/Handicraft Section: TBC Oriel Myrddin
Adran Blant/Junior Section: Miss Helen Lewis, Felinwen.

Gwybodaeth/ Information:
Ceisiadau i’w cymryd ar y diwrnod—Pob cais i gofrestru gyda’r ysgrifennydd ac wedi ei osod yn ei le erbyn 12.00yp ar ddiwrnod y sioe.
Tâl Cystadlu: Dosbarthiadau Garddwriaeth, Cartref a Chrefft: 30c/cais. Adran Iau: Am ddim.

Entry fee: Horticultural, Domestic & Craft Classes: 30p/entry. Junior section: Free. All entries to be taken on the day—All entries to be registered with the secretary and in place by 12pm on show day.

Bydd angen bod pob cais wedi ei dyfu/creu adref gan yr arddangoswr—All entries to homegrown/home-made by the exhibitor.  Mae penderfyniad y beirniad yn derfynol—Judge’s decision is final.

Manylion cyswllt trefydd y sioe/Show organiser’s contact details:
Ebost/email: FfionaJones@tywigateway.org.uk
Rhif ffôn Phone number: 07395082719
Cyswllt cyffredinol/General enquires: info@tywigateway.org.uk

Dosbarthiadau/Classes
Garddwriaeth/Horticulture
Llysiau/Vegetables

Dosbarth/Class1: Runner Beans (4)
Dosbarth/Class 2: Wynwns / Onions (3)
Dosbarth/Class 3: Tomatoes (4) *Rhaid i’r flodamlenni fod wedi eu
cysylltu/ calyces must be attached
Dosbarth/Class 4: Cennin wedi eu gwynnu / Blanched Leeks (3)
Dosbarth/Class 5: Casgliad o 6 llysieuyn (1 o bob un) / Collection of 6 vegetables (1 of each)
Dosbarth/Class 6: Tatws – unrhyw amrywiaeth (3) / Potatoes – any variety (3)

Blodau/Flowers:
Dosbarth/Class 7: Dahlias (3)
Dosbarth/Class 8: Pys Pêr / Sweet Peas (12 stems of mixed colours)
Dosbarth/Class 9: Planhigyn mewn Pot yn ei flodau / Pot Plant in
Bloom
Dosbarth/Class 10: Casgliad o flodau mewn fâs / Collection of
flowers in a vase

Adran Cartref:/Domestic Section:
Caif marciau eu rhoi am cyflwyniad. Dylai itemau cael eu gorchuddio gyda haenau glynni a gyda rhif y cystadleuwr ar y plât.  Rhaid i’r eitemau cael eu arddangos ar blât flat, gwyn plaen—dim standiau cacennau.  / Marks will be given for presentation. All items to be covered with cling film and with the competitor’s number on the plate.  All items must be displayed on a plain, flat, white plate – no cake stands.

Class 11: Sbwng Fictoria—Victoria Sponge
Class 12: 4 Sconen (unrhwy flas) – 4 Scones (any flavour)
Class 13: 4 Rôl Selsig—4 Sausage Rolls
Class 14: Cacen Ffrwyth—Fruit Cake
Class 15: Cacen ‘Drizzle’ Lemwn—Lemon Drizzle Cake
Class 16: Jar o’ch Hoff Jam—Jar of Favourite Jam
Class 17 Jar o’ch Hoff Sytni—Jar of Favourite Chutney

Gwaith Llaw/Handicraft Section:

Dosbarth/Class 18: Unrhyw eitem wedi ei wau neu wedi ei grosio/ Any knitted or croched item

Dosbarth/Class 19: Unrhwy eitem wedi ei wneud o bren/ Any item
made of wood

Dosbarth/Class 20: Darn o gelf yn portreadu ‘Dôl/Dolydd’ /  A piece of art depicting ‘ A Meadow/Meadows’

Dosbarth/Class 21: Ffotograffiaeth- Dyffryn Tywi/Photography – The Tywi Valley

Adran Iau—Junior Section
3 grŵp oed—Cyn oed ysgol, Cynradd (i fyny at ac yn cynnwys 11 mlwydd oed), Uwchradd (i fyny at ac yn cynnwys 18 mlwydd oed)

3 age groups – Pre-school, Primary (up to & inc. 11 yrs old),
Secondary (up to & including 18 yrs old).

Adran Goginio— ‘Bake-Off ’
Dosbarth/Class 22: 4 bisged ‘digestive’ wedi eu haddurno (plant cyn oed ysgol)/ 4 decorated digestive biscuits (pre-school), 4 decorated fairy cakes

(school-age)
Dosbarth/Class 25 Cacenn wedi ei wneud gan ddefnyddio llysiau/A cake made using vegetables.

Adran Gelf Iau/Junior Art Section
Dosbarth/Class 26: Carreg neu charreg gron wedi ei phaentio/A painted stone or pebble.

Dosbarth/Class 27: Anifail wedi ei wneud allan o lysiau a/neu ffrwyth / An animal made from vegetables and/or fruit.

Adran Garddwriaeth Iau/Junior Horticultural Section
Dosbarth/Class 28: Unrhyw bâr o lysiau wedi ei dyfu adref /Any pair of vegetables grown at home.

Dosbarth/Class 29: Blodau wedi eu tyfu adref, wedi eu harddangos
mewn pot jam / Home grown flowers displayed in a jam jar.

Dymunai staff ac ymddiriedolwyr Parc Yr Esgob, Abergwili ddiolch i bawb sydd yng nghlwm a threfnu a rhedeg y digwyddiad yma ac edrychwn ymlaen i’ch croesawu i’r safle ar ddiwyrnod y sioe.

The staff and trustees at Parc Yr Esgob-Bishop’s Park, Abergwili wish to thank everyone who is involved with the organisation and running of this event and we look forward to welcoming you all to the site on show day.